26 augusti 2011

Mark – livsavgörande beslut på oklara grunder

Mark –  livsavgörande beslut på oklara grunder. Allmänheten har rätt att vara kritisk till mycket av det utredningsarbete som i dag ligger till grund för livsavgörande beslut över enskilda familjers liv. En utredning ska vara  konstruktiv och inte destruktiv. Den ska  bygga på rättssäkerhet. Inte på makt eller interna konflikter.

Stormen kring fosterbarnsskandalen med de två barnen  ”Fanny ” och ”Rasmus” hade knappast lagt sig när Marks kommun  i mitten av maj i år  gjorde ett nytt märkligt omhändertagande av tre barn. Socialstyrelsen har tidigare riktat kritik även i detta fall mot Marks socialtjänst. Barnen omhändertogs akut.

Den 19 maj omhändertog socialtjänsten i Marks kommun, under uppmärksammade former,  tre syskon 9, 6. och 4 år gamla från förskola och skola.  De fördes  till okänd ort.

Efter nio veckor,  helt isolerade från föräldrar, lärare och skolkamrater,  (men där anmälaren hade viss kontakt)  beslutade socialutskottet den 29 juli att upphäva LVU-beslutet. De  tre barnen fick komma hem.  Politiker och tjänstemän var dock inte överens. Men socialutskottet, som tagit till sig av och hans granskning av fallet,  kom fram till att det inte fanns underlag för omhändertagande.

Nu har åter en strid blossat upp kring dessa barn. Sociala utskottet har fått kritik för bristande motivering till att de omhändertagna syskonen fick återvända  hem. En något märklig motivering. Frågan är vad oenigheten egentligen handlar om.  ´I motsats till rubriken borde kanske frågan lyda: Var det rätt av  v. ordf. i socialutskottet Tommy Karlsryd (S) att akut omhänderta  barnen i maj?  Det är den aktuella huvudfrågan. 
 
Socialtjänsten i Marks kommun fick hösten 2010 kritik av Socialstyrelsen för att inte ha fullföljt utredandet kring den berörda familjen.  Utredningsarbetet verkar p.g.a. Socialstyrelsens  kritik, återupptagits i mars 2011. Då är frågan: Var det en  gammal och  nedlagd polisutredning som åter togs upp i maj?   De uttalanden som barnen tidigare gjort  i polisutredningen var  nämligen redan kritiskt prövade av åklagare. Och befunna u. a.  Det har också hävdatas,  utan att någon som helst saklig grund anförts, vissa saker kring familjen.  Bevisbördan för sådana uttalanden ligger på anmälaren. Detta måste utredas.   

En tydlig tidsaxel är, enligt viktig vid utredningsarbete. Det förefaller saknas här.  Uppgifter skall placeras i tid och en del uppgifter kan här anses föråldrade och i dagsläget föga relevanta. Det kan även ha avgörande  betydelse för resonemang och tolkning i vilken tidsordning saker inträffar.  

Var det en gammal utredning om Marks socialnämnd  tog upp igen i maj och som det nu   tvistas om? Vad nytt tillkom i maj vid det akuta omhändertagandet? Det måste socialnämnden i varje fall svara föräldrarna på.  Det har föräldrarna  enligt lag rätt att få veta. Utredningar ska dessutom  vara aktuella. 

Bo Edvardsson anser att utredningen i detta ärende med de tre barnen var undermålig. Sakligheten var väldigt mycket frånvarande. Det handlar om godtyckligt tyckande och bristande källredovisning. Och oetiska metoder som att skriftligen bedöma hemmiljön genom att smygtitta in genom fönstren.

Det handlar också om ensidigt urval av uppgifter och personer. T. ex att välja bort vänner och bekanta till familjen som kunnat ge en annan bild har ignorerats.

Trots den, enligt Edvardsson, bristfälliga utredningen fastställde Förvaltningsdomstolen det omedelbara omhändertagandet i maj 2011. 

Nu rullar delar av politikers och tjänstemäns kritik mot att barnen fick komma hem vidare. Socialnämnden i Mark, som nu tvistar, förefaller ignorera Barnkonventionen.

En viktig fråga i sammanhanget är också:  Varifrån ska föräldrar och barn få stöd för att bearbeta det som hänt? Knappast från delar av den socialnämnd som nu anser att barnens hemvändande inte var rätt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar