30 juli 2014

Etablerade utvisas!


Flertalet svenskar är inte invandrarmotståndare. Men många  är, enligt en SOM-undersökning, oroliga över om det kommer för många. Att vi inte har möjlighet att integrera dem i samhället vilket då kan leda till problem. Och här har politikerna inte lyckats särskilt bra.

Allmänheten anser inte heller att det är rimligt att  9 av EU:s 28 medlemsstater tar emot 90 procent av de asylansökningar som lämnas in. Med en bättre fördelning inom EU skulle vi kunna åstadkomma en bättre integrationspolitik.

När någon person eller familj, som varit här under lång tid, hotas av utvisning reagerar befolkningen både spontant och organiserat. Man samlas på orten och protesterar. Man gör namninsamlingar. Varför gör man det? För att man känner barnen och familjen och ser dem som en av ”våra”. Det är ett  gott tecken  att så många inte är rasistiska även om de vill ha en viss  begränsad invandring? Vad svarar ansvariga politiker? Med tystnad.

Vi har en utlänningslag som ska följas tills förändringar sker. Lagar och förordningar styr inriktningen på invandringen till Sverige. Men Migrationsverket hårdrar reglerna och de ansvariga bakom lagstiftningen, politikerna, tiger. Alla har inte rätt att stanna. Men utvisningsbeslut ska behandlas skyndsamt. Och utredas från fall till fall. Så sker långt ifrån alltid.

 I Lilla Edet hotas nu en familj av utvisning.  Efter nio år i Sverige.  
 
Ett annat fall handlar om 16-åriga Yara som kom till Sverige som 4-åring. Nu hotas hon av utvisning. Hotet om äktenskap som de svenska sociala myndigheterna tar på stort allvar, bedömer inte Migrationsverket som särskilt överhängande. Sic Migrationsverket! Yara hotas av tvångsgifte – utvisas ändå 

Och  i Norrköping finns 26-årige Sia som kom hit som ”ensamkommande” –  vid 16 års ålder .Han har både fast arbete, etablerad i samhället och har familj. Nu lever han i limbo. Han hade vid tillfället inte lagliga grunder att få stanna i landet. Han stannade kvar ändå. Han borde kunna räknas in antingen som papperslös eller arbetskraftsinvandrare. Till skillnad från alla svartarbetare som tvingas till slavlöner betalar han skatt och har ett vitt arbete. Efter 10 år vill Migrationsverket utvisa honom. Dags för Lex Erfanpour

Ensamkommande barn undantas idag från Dublinförordningen. Det förefaller också innebära att familjen, i vissa fall, får komma efter. Men det talar politikerna tyst om.  Hur ska detta fenomen hanteras? Det vet inte ens integrationsminister Erik Ullenhag. Kommer det att bli kaos? Svårhanterad fråga kring flyktingbarn  

Den ensamkommande anländer först. Därefter kan familjen, i vissa fall, återförenas här  i Sverige. Samtidigt låter inte politikerna de som sedan lång tid finns i landet få stanna. Personer som  har fast arbete, barn och sambo.  Där vill Migrationsverket, istället, skilja  pappan från barnet och sambo genom utvisning. Något måste vara  fel .

Det finns en bred folklig uppslutning kring personer och familjer som varit här under lång tid och som hotas av utvisning. Detta borde politikerna fånga upp som något positivt. Och samtidigt se över lagstiftningen vad som bör gälla.

De här tre exemplen ovan är redan etablerade i samhället vad gäller kultur, språk, skolgång, arbetsliv och levnadsförhållanden. Det skorrar falskt när politikerna då säger att invandrarna är en tillgång.Vissa etablerade ska ju utvisas.


22 juli 2014

Lyft frågan om asylreglerna

Flyktingströmmen till Sverige ökar. Migrationsverket räknar med att uppemot 80 000 människor kommer att söka asyl i landet fram till årsskiftet, inte 60 000 som man tidigare trott. Krigets härjningar i världen gör också att kommunerna behöver ta emot flera flyktingar än vad man först planerade Det är svårt att hitta asylboenden. 

Migrationsverket borde skärpa sig och köpa egna boenden för att slippa hyra dyra asylplatser.Dagens system gynnar entreprenören, tidigare partiledaren för Ny Demokrati, Bert Karlsson. Han tjänar miljoner på flyktingboende. Hans idealmodell är ett slags flykting-Ikea. 

Enligt Dublinförordningen är det i första ankomstlandet som flyktingarnas asylansökan ska hanteras. Men enligt Migrationsverket tillämpar flera EU-länder i många fall inte dessa regler. Bland annat därför kommer många flyktingar till Sverige.

Svenska politiker borde, genom sina valda representanter i EU,  vara mer kritiska till de EU-länder som inte tar sitt ansvar i migrationsfrågan. Det är EU-kommissionen som har yttersta ansvaret för att se till  att asylpolitisken förverkligas. En ny EU-kommission har förmodligen inte gjort frågan lättare.

Men det kan inte vara rimligt att 9 av EU:s 28 medlemsländer tar emot 90 procent av de asylansökningar som lämnas in. Hela EU måste dela ansvaret och bördan. Den frågan borde kommunpolitikerna, som kämpar med boendefrågan i sina kommuner,  ta upp med sina partivänner.

 Vi läser och ser bilder av krigets härjningar i flera länder. Vi vill hjälpa till – ta emot utsatta människor så långt vi förmår. Men hur långt förmår kommunerna? Det ställer också ökade krav på samhällsservice.

Men det gäller också bristerna i
utlänningslagen. Men därom är det tyst från politisk håll. Idag utvisas dödssjuka. Det vill säga om personen  har tillräcklig transportabilitet, d.v.s. klarar själva resan. Och inte dör förrän efter passkontrollen. Lagtexen är godkänd av politiker. T. ex skulle Migrationsverket utvisa  20-årige Simon med nervsjukdomen ALS. Då begärde Europadomstolen, i sista stund, att Migrationsverket tillfälligt skulle stoppa utvisningen. "Jag dör om jag skickas till Ghana"  

 Kvinnor drabbas också i asylprocessen.  Kvinnor som får uppehållstillstånd  knutet till en partner riskerar att utvisas om de lämnar relationen. Alternativet kan då var att stanna i våldsamma relationer. Eller finna en ny anknytning, en ny partner, ett arbete eller kunna påvisa att kvinnan varit utsatt för våld.

I spektrat av alla asyl-, migrations- och kvotflyktingar finns åtminstone ytterligare en grupp: De parpperslösa
migranterna. De saknar identitetshandlingar. Papperslösa utnyttjas ibland av arbetsgivare. En kvinna som arbetade hårt  i 28 timmar fick ut 1.200 kronor. 42 kronor i timmen. Liknande slavlöner förekommer också på andre håll. Det är ingen rimlig behandling.

Ensamkommande barn undantas idag från Dublinförordningen. Det förefaller också innebära att familjen, i vissa fall, får komma efter. Men det talar politikerna tyst om.  Hur ska detta fenomen hanteras? Det vet inte integrationsminister Erik Ullenhag. Svårhanterad fråga kring flyktingbarn
 
Samtidigt låter inte politikerna  de som sedan lång tid,  finns i landet, få stanna. Personer som  har fast arbete, barn och sambo.  Där vill Migrationsverket skilja  pappan från barnet och sambo genom utvisning.

Ett annat fall är 16-åriga Yara som kom hit som 4-åring och nu hotas av utvisning. Pappan har sedan länge återvänt till hemlandet med den stränga kvinnosynen. Yara oroas över att bli bortgift om hon utvisas.
Hennes syster blev utvisad  och  bortgift till en rik slemgubbe i Dubai. Hon misshandlades och utnyttjades systematiskt i ett år. Systern lyckades sen  ta sig hit och leva här som gömd.

Vi kan inte –  även om vi skulle vilja – ta emot alla som söker sig hit. Men asylrätten i Sverige måste stärkas. Det ska inte vara möjligt att växa upp här och sedan utvisas. Eller utvisas efter tio år och tvingas lämna sitt barn och sin sambo kvar här.

07 juli 2014

Politiker –vad säger lagtexten?


Stockholm den 24 juni 2014

Till migrationsminister Tobias Billström, M, Maria Ferm, MP, talesperson  i  migrationspolitik, partiledarna, eftersom det är riksdagen som behandlar förslag och  godkänner nya lagar. Samt media.

Frågor angående tolkning av ändring i utlänningslagen från den 1 juli 2014. Det handlar här inte om hur många asyl- och invandrare vi kan ta emot  – utan om hur Sverige agerar mot de som redan befinner sig i landet. I texten redovisas tre exempel.

Läste på Facebook från en av dem som varit med och tagit fram den lagändring som gäller angående Utlänningslagen från 1 juli. Där stod följande:

 "Idag har riksdagen röstat igenom viktiga migrationspolitiska förslag! Förslagen som rör cirkulär migration - ökad rörlighet o stärkta rättigheter för studenter, forskare, arbetskraftsinvandrare och asylsökande etc, åtgärder för att motverka familjesplittring: vårdnadshavare som bor med barn i Sverige ska inte behöva återvända till ursprungslandet o ansöka om uppehållstillstånd därifrån samt åtgärder för att förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

En jurist på Röda Korset sa i SvD i januari i år att det är viktigt att de nya reglerna även omfattar dem som vistats här illegalt, annars bli lagen ganska verkningslös. Vad gäller?

* Vad gäller för dödssjuke 20-årige Simon? I praxis gäller att en person som överlever resan och inte dör förrän efter passkontrollen är transportabel. Är det vad som gäller idag? 

* När det gäller den 51-åriga
kvinnan som arbetat under de sex månader som föregick hennes ansökan, men hos två olika arbetsgivare och därför skulle utvisas,.Så säger hennes biträde/advokat: "Att en person som skaffat arbete ändå utvisas strider helt mot lagens syfte.”  Har biträdet tolkat lagen rätt eller fel?

*
Vad gäller för 26-årige Siavash Erfanpour från Norrköping som har varit 10 år i Sverige?  Han har både fast arbete, etablerad i samhället och har familj. Nu lever han i limbo.
Tillhör
Erfanpour gruppen ovan under kursiv stil? Om inte  så bör Billström och Ferm förklara vilka lagförändringen  omfattar.
  
Alltså vilka regler gäller, utan att gå in i ett enskilt ärende, i textens tre fall? För en  person  är   tiden utmätt.  De två övriga är både språkkunniga och arbetsföra. 
Det är politikernas och medias ansvar att föra en allsidig debatt som gynnar samhället. Därför sänds texten till såväl berörda politiker som media.  

Här artikeln    Invandring- dags-för-lagändring.

Med vänlig hälsning

Eivor Karlsson, Stockholm
Plus övriga uppgifter