08 april 2011

Romer lever i utanförskap

Den oroande trend som rör sig genom Europa mot romer – med förenklade argument – måste stoppas. Europaparlamentet måste agera och betona de värderingar våra demokratiska samhällen grundar sig på.
    Hur stödjer då samhället romerna? Vad gör kommunerna och skolan för dessa elever? Miljöpartiet hade en motion 2007. ”Förbättring av romers situation”. (Utl. 2008:80). Där framgick också romerska elevers höga frånvaro i skolan. På högstadieskolorna hela 40 procent i genomsnitt. På mellanstadiet ca.27 procent. Motionen ledde inte, trots motionärens goda intentioner, till någon förbättring.

Förebilder behövs
Hur kan vi då öka närvaron i skolan bland dessa elever? TV-programmet Agenda tog i oktober 2008 upp romernas situation i Malmö. När många romerska barn inte kom till skolan anställde kommunen en person som kallades brobryggare.
     En person med romersk bakgrund som de unga kunde identifiera sig med. Som också var en länk mellan hemmet och skolan. Genom att anställa honom ökade närvaron markant. Men speciella satsningar på romerska barn är ett undantag och brobryggaren togs bort av ekonomiska skäl.

Utanförskap
Romerska elever känner sig utanför. Det står inget i läromedlen om vad romer är. Modersmålslärare och handledning i romani chip, romernas minoritetsspråk, finns inte. Ca 80 procent av romerna saknar arbete. Utbildning är viktigt, men också att bekämpa fördomar. ”Situationen är skrämmande”.
    Romersk skolpersonal är nyckeln. Det är viktigt att på lång sikt få in behörig romersk personal i skolan, enligt Skolverket. Och inte minst utifrån att romerna har inte den skoltradition som majoritetssamhället har.
    Om Stockholms stad och hela landet ska bli ett föredöme i Europa för att stärka romernas mäskliga rättigheter måste fördomar bekämpas på olika plan.

A  och O för romer
Utbildning är, förutom bekämpande av fördomar, A och O för att romerska barn och vuxna ska komma in i samhället. Kanske starta en folkhögskola för romer likt Agnesbergs folkhögskola, Göteborg. Och brobryggare i skolan.
    Det behövs såväl vuxenutbildning som riktad grundskoleutbildning för romer. Och modersmålsundervisning i romerska språken och se till att alla romerska elever erbjuds undervisning. Miljöpartiet kommer att återkomma med sådant förslag. Det behövs också romerska lärare som är tillsvidareanställda och inte bara projektanställda, som ett undervisningsråd på Skolverkat har sagt.

Ny motion
Nu, våren 2011, behandlades en ny motion, denna gång från Vänsterpartier i Stockholms fullmäktige, om romernas situation: ”Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter.” (Utl 2011:28). Men dessa, här ovan beskrivna satsningar, framgår inte av motionssvaret. Motionen anses istället besvarad med hänvisning till den nyligen upprättade arbetsmarknadsnämnden. Romer fortfarande en utsatt grupp.
      Det svenska samhället gör inte tillräckligt för att stötta romerna. Det anser Europarådet som bland annat pekar på stora brister i undervisningen
     Vad Stockholms stad och hela landet behöver göra är att sätta in långsiktiga insatser inom såväl utbildningsområdet som arbetsmarknaden. Och se till att romerska elever känner sig trygga och välkomna då de kommer till skolan.