18 mars 2012

Dålig ventilation och radonproblem i skolan.

Varannan privat skola och förskola i Stockholm vet inte, 2012,  hur mycket radon barnen utsätts för. Och nästan var tredje har fått anmärkning på ventilationen. Varje anmärkning är en för mycket eftersom den kan utgöra en hälsorisk, säger en handläggare på Miljöförvaltningen  Liknande problem finns också i en del kommunala skolor och förskolor.

Miljöförvaltningen genomför tillsyn över skolor och förskolor i Stockholms stad. Både privatägda och kommunalt drivna. De vanligaste anmärkningarna gäller radon och ventilation. Det är allvarligt att så många skolverksamheter har brister. Det är viktigt att lokaler inspekteras, vad gäller radon och ventilation, innan de godkänns för verksamhet med barn.

När de gäller radon är det extra allvarligt eftersom radon kan fastna på dammpartiklar i luften och när man andas in dem hamnar en del i lungorna. Hälsoriskerna hänger samman med att radongasen i inomhusluften sönderfaller till så kallade radondöttrar.

Att exponeras för radon kan ge upphov till besvär och ohälsa, särskilt hos dem som redan har utvecklat en allergi eller annan form av överkänslighet. Besvären kan bli livslånga, även om orsaken till dem försvinner. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare. Att radon ökar risken för lungcancer har visats i både djurförsök och epidemiologiska studier. Källa: Socialstyrelsen.

Hela 51 procent av de privata skolorna i Stockholm har fått anmärkningar för radon – att jämföra mot 27 procent hos de kommunala.  Delvis kan skillnaderna bero på att de privata skolorna inte vet hur höga radonhalter det finns i lokalerna. Till skillnad från de kommunala som har mer kunskap, bland annat genom att Sisab, som är fastighetsägare  till ungefär hälften av de kommunala skolorna. De gör uppföljande kontinuerliga mätningar. Och vet vad som är viktigt att uppmärksamma ur hälsosynpunkt.

Även när det kommer till ventilationen har de privatägda skolorna fler anmärkningar än de kommunala  – 29 respektive 24 procent. När det gäller ventilation kan brister leda till  koncentrationssvårigheter, trötthet och huvudvärk. I en sådan miljö är det svårt att inhämta kunskap. Alltför många elever i samma klassrum ger också sämre luft.

Därför är det viktigt att en ventilationsanläggning är dimensionerad efter antalet personer som vistas där. Vid ökad klasstorlek eller förändrad verksamhet behöver troligtvis en del ventilationsanläggningar dimensioneras om.

Under 2012 ska, enligt uppgift, 160 inspektioner utföras, i olika stadsdelar, framför allt på Norrmalm och i gymnasieskolor i olika stadsdelar som ännu inte besökts. Enligt uppgift kommer då Miljöförvaltningen att ha gått igenom samtliga delar av staden en gång sedan den riktade tillsynen började 2006. Cirka 185 ärenden är fortfarande öppna och kräver uppföljning. Ytterligare 100 tillkom i fjol. Därefter ska det göras en utvärdering om hur tillsynen i framtiden ska skötas.

 Av nedanstående  artikel från  februari 2011  framkom  bl.a  ”Miljöförvaltningen har just nu 258 tillsynsärenden som ligger på hög från inspektioner utförda mellan åren 2006 och 2010. I de flesta av fallen handlar det om att förbättra ventilationen eller utföra en radonutredning. Åtgärderna är kostsamma och har dragit ut på tiden. I dagsläget vet tjänstemännen inte ens om några fel faktiskt har rättats till, eftersom de inte har haft tillräckligt med personal för att göra uppföljningar.”

Av artikeln framgår att ansvaret  för barnens inomhusmiljö ligger både på verksamhetsutövaren, i det här fallet Stockholms olika stadsdelar och privata utövare, och på fastighetsägaren. Luften i skolorna  är dålig.

Att åtgärda de brister som finns när det gäller radon och ventilation i skolorna är en kostsam historia för staden. Samtidigt är det viktigt att inte barn och unga exponeras för farliga radongaser och dålig ventilation. Stadens arbete med att minska hälsorelaterade riskfaktorer och förbättra skolornas inomhusmiljö måste fortsätta och intensifieras trots kostnaden. Hälsan måste vara viktigast.