23 juli 2011

Markfallet en principfråga

Skickar här synpunkter för kännedom till riksdagspartiernas företrädare i socialutskottet, Håkan Juholt,  Barn- och ungdomsminister Maria Larsson, Socialstyrelsen Region Sydväst, Barnombudsmannen samt Uppdrag Granskning med flera. Bilaga Se nästa artikel.."Synpunkter till Förvaltnings- och Kammarrätten."

Det handlar om de båda barnen ”Fanny” och ”Rasmus” i Mark. Se i övrigt bifogat brev som jag skickade till Kammarrätten som privatperson. Detta, förmodligen ett av de senaste årtiondenas mest suspekta omhändertagande, eller bortförande, bör bli föremål för ytterligare granskning.

Socialstyrelsen, som endast kan rikta allvarlig kritik och föreslå vite, har nu avslutat ärendet. Barn- och ungdomsminister Maria Larsson kan inget göra för i så fall blir det ministerstyre. Fostermamman ger i sin artikel
”Handläggarna som tog ifrån mig barnen ska inte få gå ostraffade" på SvT Debatt förslag på förändringar inom socialtjänsten.

Maria Larssons svar står att läsa på fostermammans blogg. Larsson skriver bl.a. ”Tillsynen är ett av statens viktigaste styrinstrument och vi kan i dag se resultat av en aktiv tillsyn. Genom den nya statliga tillsynen har Socialstyrelsen förmåga att agera mycket kraftfullt och de kan kräva att åtgärder ska vidtas skyndsamt. Socialstyrelsen har även till uppgift att regelbundet följa upp verksamheter.”

Vad innebär det i klartext? Socialstyrelsen ansåg fosterhemmet som lämpligt. Men ändå har de nu avslutat ärendet. Vad kan Socialstyrelsen egentligen göra? Viktig fråga.

Svaret från Larsson till fostermamman berör inte de subtila handlingar av maktutövning som ibland förekommer. Hur kommer man åt de problemen och uttrycken? T.ex. begreppet ”samarbetssvårigheter” som är alltför vanligt när det gäller barnavårdsärenden om vårdnadshavare, eller i detta fall, fosterhemmet vågar ifrågasätta. I fallet med Markbarnen tillkommer även en förhalning av hemtagning av barnen till det första fosterhemmet. Trots att det inte var något fel på fosterhemmet. Läs: Trots att uppenbara fel begicks i fallet.
Läs även: Mer om hur vice ordförande motarbetade en granskning

Även Håkan Juholt, S, får detta brev. Dels för att Juholts partikollegor i Mark förefaller aktivt ha verkat för bortförandet av barnen. Dels för att Juholt och S ställt sig bakom ett beslut att barnkonventionen ska bli svensk lag. På vilket sätt skulle barnkonventionen kunnat påverka detta fall om starka subtila krafter är i rörelse? Hoppet står bl.a. till att Uppdrag Granskning gör ytterligare en genomgång av alla turerna i detta ärende.

Det första fosterhemmet, det som barnen betraktade som sitt hem, kostade 32.000 i månaden inklusive alla utgifter för två barn. Det tredje, och nuvarande fosterhemmet, kostar 108.000 i månaden. Tre gånger så mycket som barnens första hem. Även Gryning Vård AB:s ”skyddsboende” och vad det innebär bör granskas.

Med vänlig hälsning
Eivor Karlsson

1 kommentar:

  1. Samarbetssvårigheter/konflikter tas ibland som förevändning till att vårdnadshavare, fosterföräldrar eller närstående inte ska få ta hand om barnen. Om detta säger Bo Edvardsson, docent i psykologi och docent i socialt arbete i ett ännu ej offentligt dokument:

    ”Det finns en grundlagsfäst yttrandefrihet för dem som råkar ut för utredningar att uttala sig
    kritiskt om socialtjänsten eller om de som anlitas av socialtjänsten. Kritiska uttalanden elleruttalade avståndstaganden är inte relevanta vad gäller att bedöma omsorgsförmåga. Det saknas vetenskaplig underbyggnad vad gäller att hävda att personer som är kritiska gentemot
    socialtjänsten skulle ha sämre omsorgsförmåga (tankefel: inbillade samband).”

    SvaraRadera