23 juli 2011

Kammarrätten i Jönköping och Förvaltningsrätten i Jönköping

Angående avslag på Förvaltningsrättens dom. Mål nr 2494-11. Dom meddelad 2011-06-22
 

Stockholm den 9 juli 2011
Det handlar om huruvida domen är rättssäker. Det handlar om tveksamma påståenden – ej adekvat belagda. Om nedlåtande, negativa omdömen. Om yttrande- och bloggfrihet i förhållande till demokratin. Om den biologiska mammans emotionella ansvar gentemot barnens önskningar. Om Gryning Vård AB:s uppdrag och roll i barnavårdsärendet. Samt barnens bästa – utifrån de vuxnas eller utifrån ett barnperspektiv. Jag skriver som privatperson och gör det eftersom det, enligt min mening, finns rättosäkerhet i domen. Den biologiska mamman hade kallat fyra vittnen. Från Marks socialnämnd kallades    ingen. 


Genom Förvaltningsrättens domslut löper en negativ text gentemot de tidigare fosterföräldrarna. Domen bygger dessutom på en utredning som fostermamman begärt rättelse i. Rättelsen ska enligt lag läggas till den aktuella handlingen. Men det har man inte gjort. Ligger just nu som bilaga till akten. Vidare påstås i domen att av de nu aktuella familjehemmen har det första familjehemmet inte längre skyddad identitet. Man hänvisar till att de visats  i TV samt beskrivits på familjens egen omfattande blogg. 


Det är, ur demokratisk synpunkt, allvarligt om det i domstolsförhandlingar anses att familjehemmet skulle vara mindre lämpligt för att man tillvaratagit meddelarfriheten, när ingen på socialförvaltningen lyssnade. Huruvida hemmet inte längre har skyddad identitet hänvisas till programmen av Uppdrag Granskning, UG. Det går nämligen inte att identifiera var familjehemmet är beläget. Inte heller vad familjen heter. Det påstås vara så men det är inte sant.


Förvaltningsrätten lyfter också fram en utredning som visade att barnen har det bra i sitt nya familjehem och inte bör flyttas. En utredning som har kritiserats hårt för sin brist på barnperspektiv och som av en utrednings- och anknytningsexpert dömts ut helt och hållet. Den utredning som nämnden själva förkastade. Barn utvecklar sin primära anknytning under de första levnadsåren. I det här fallet under nästan 4 år – i samma familj. För dessa barn är det första fosterhemmet deras psykologiska föräldrar.  Det är dem man borde utgå ifrån som viktiga. UG:s program, fyra delar. http://www.youtube.com/watch?v=2JqMGYX5EIg


När barn varit placerade i samma fosterhem under tre år förordar lagen vårdnadsöverflyttning. Det sker då barnen funnit sig väl tillrätta, är trygga i sitt fosterhem och då vårdnadshavaren inte under den närmast överskådliga tiden kan återfå vårdnaden. Det ska ske även om de ursprungliga skälen för placeringen har upphört om barnen hunnit rota sig. Det borde varit aktuellt i detta fall – om inte den biologiska mamman hade flyttat till Mark. Istället tog socialtjänsten, under kuppartade former, barnen och placerade dem till i jourhem.


UG kunde i sitt program avslöja att de expertutredare som gjorde utredningen, som domen bygger på, hade undanhållit barnens önskemål trots att barnen, enligt dokumentation från barnpsykolog, ville tillbaka till det första familjehemmet. Det finns även en utredning där det framkom att familjehemmet var väl lämpade. Även nämnden slog fast att barnen inte skulle flyttats från första början. Någon sådan information fanns inte heller med till Förvaltningsrätten. 


Av chefen för Gryning Vård AB:s
skyddsavdelnings framställan framgår att problemen eskalederade när ärendet flyttades över till Marks kommun.  Men i UG:s program finns inga sådana belägg från Vara. Och en ledamot i socialnämnden i Mark sa i UG: ”Detta är ett problem som Marks kommun har skapat.” Så länge den biologiska mamman bodde i Vara framstod inga sådana relationsproblem. Det uppstod då mamman flyttade till Mark. Även andra turer var oklara när det gäller socialförvaltningen agerade gentemot familjehemmet. Man har tydligen inte sett fosterfamiljen som viktig.
http://www.youtube.com/watch?v=pcAj5SP2jgY

Dessutom har det visat sig att vice ordföranden i socialnämnden, S, varit med i en Facebook-grupp. En grupp som aktigt driver och förespråkar att barnen inte ska få återvända till sitt första familjehem. http://www.bt.se/nyheter/mark/(2838992).gm Socialstyrelsen såväl som nämndens egna ledamöter tog bestämt avstånd från att förtroendevalda diskuterar enskilda ärenden på Facebook.


Gryning Vård AB förefaller ha intagit en aktiv roll under rättens förhandlingar. Chefen,
 för Gryning Vård AB:s skyddsavdelning, var med och planerade och genomförde omplaceringen. Det är också genom Gryning Vård AB som barnen är placerade i sitt nuvarande familjehem. I domen säger  chefen för Gryning Vård AB:s skyddsavdelning att familjehemmet inte borde agera eller lägga sig i då de fråntagits uppdraget. Har Gryning Vård AB andra intressen än barnens? 

Barnen omhändertogs på ett felaktigt sätt vilket också socialnämnden erkänt. För att därutöver kunna fortsätta att driva detta ärende har begreppet ”samarbetssvårigheter” planterats. Men inga bevis för påståendena har framförs och vittnen finns som bekräftar motsatsen.  Det kan finnas visa samarbetssvårigheter men inte av den grad som framställs.  

Borde inte mamman, om hon älskar sina barn och vill deras bästa, se till deras önskemål före sina egna intressen? Sätta barnperspektivet främst. Den frågan bör ställas i Kammarrätten. Domen avslutas med att man anser att barnen skall bo kvar där de nu är därför att det underlättar de inblandade vuxnas samarbete. Men rätten skall väl utgå ifrån barnperspektivet?

Undertecknad vill att ovanstående synpunkter läggs till Marks socialnämnds överklagade. I övrigt vädjar jag till Kammarrätten om förtur i detta ärende. Dels därför att ärendet dragit ut på tiden. Barnen omhändertogs den 28 oktober 2009 – för snart två år sedan. Dels för att ett av barnen snart börjar skolan.


Med vänlig hälsning
Eivor Karlsson
Personuppgifter

Sänds även per post.

3 kommentarer:

 1. Sicken tur att Eivor Karlsson inte är part och därför inte har (hoppas jag) något rättsligt inflytande. Hennes inlaga är mest dravel och hon ser inte var felet ligger i tidsaxel. Det grundläggande felet av socialtjänsten kommer långt före oktober 2009.

  SvaraRadera
 2. Den grundläggande frågan är:
  - Vad har socialtjänsten gjort för att skapa anknytning mellan barnen och föräldrarna (och då menar jag föräldrarna) under tiden de var i det första sk familjehemmet?
  Det troliga svaret är: Ingenting. Det finns inte på kartan för socialtjänsten.

  SvaraRadera
 3. Finns det något hopp för omhändertagna barn framöver? Finns det över huvudtaget någon vilja till seriös debatt? Ens i svåra tiden som just nu. Min genomgång av Förvaltningsrättens dom kallar Anonym! för ”drävel”. Det var en seriös genomgång. Icke anonym. Jag står för mina ord .

  Anonym borde rikta sin kritik mot Marks kommun. Hur har dom skött hela detta ärende. Från början till slut.Kanske här borde finnas något som enar oss.

  SvaraRadera