01 augusti 2010

Hägglund inte tillräckligt vidsynt

Hägglund vill öka antalet vårdplatser på sjukhusen. Det behövs. Men förmår Hägglund att se till helheten? Upp till 60 procent av landets vårdplatser upptas av äldre som åker in och ut mellan hemmet och sjukhuset. För Stockholms stads del omvandlar nu de borgerliga servicehusen till trygghetsboenden. Utan noggrann konsekvensanalys.Det behövs servicehusboende med dygnet-runt-vård såväl som fler vård- och omsorgsboende inkl. korttidsplatser.

”Medicinskt färdigbehandlade”
Eftersom de äldre, som medicinskt färdigbehandlade, skrivs ut allt snabbare från sjukhuset är de ofta i dåligt skicka vid hemkomsten. Därför behöver de äldre ibland en tids konvalescens, en korttidsplats ute i sin kommunen, innan de orkar återvända hem. Men prioriteringarna är även där hårda. Ofta ligger där andra, ännu sjukare äldre, som inte klarar av att bo hemma. Eller som väntar på en plats på ett vård- och omsorgsboende. Därmed uppstår vårdproppar även där.

Omvandling av servicehus
Här är inte Hägglund tillräckligt vidsynt. För det är ju här som problemen med de korta vårdtiderna på sjukhus och bristen på en tids konvalecentplats uppstår när det gäller de äldre, Men de borgerliga med KD i spetsen vägrar rusta upp den kommunala äldrevården.
    ”Tre av fyra vårdplatser har försvunnit i geriatriken. När sjukhusen skurit ner har äldresjukvården offrats, trots politikernas krav på att den ska rustas upp.” Dagens Samhälle, DS nr 6/2010.

Multisjuka åker in och ut på akuten.
”Multisjuka åker in och ut på akuten." […] Bristen på kvalificerad äldresjukvård är en nyckelfråga för sjukvårdens struktur i hela landet, ansåg Henrik Hammar, ordf, för sjukvårdsdelegationen för Sveriges Kommuner oh Landsting (SKL) och Ingrid Lennerwald (S) 1:e vice ordf. i sjukvårdsdelegationen i samma DS-tidning.
    ”Vården av multisjuka äldre proppar igen hela systemet och är en förklaring till vårdköerna. I genomsnitt upptas 60 procent av landets vårdplatser av patienter som fyllt 65 år och äldre, enligt Socialstyrelsen”, skrev Hammar och Lennerwald.
    Mellan åren 1994 och 2008 beräknades följande vårdplatser ha försvunnit i landet: Medicinavdelningarna har mist 26 % av sina platser. Kirurgen har mist 40 % av sina platser och Geriatriken har mist 64 % av sina platser.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen skrev i sitt yttrande över Äldreboendedelegationens slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Dnr S2008/10786/ST, blannd annat:
    ”Socialstyrelsen instämmer i delegationens bedömning att seniorboende och trygghetsboende ska ses som en resurs på den allmänna bostadsmarknaden.
    Socialstyrelsen ser med stor oro på de senaste årens minskning av antalet platser i särskilt boende. Det är därför av största vikt att utbyggnaden av trygghetsbostäder inte sker på bekostnad av platser i vård- och omsorgsboenden.
    Socialstyrelsen instämmer i slutbetänkandets uppfattning om att fungerande samverkan mellan landsting och kommun är grundläggande för en vård och omsorg av hög kvalitet. Socialstyrelsen menar att sådan samverkan är särskilt viktig vid utskrivning från sjukhus till vård i ordinära boendet, där trygghetsboende ingår, eller till vård- och omsorgsboendet.
    Socialstyrelsen vill i detta sammanhang lyfta frågan om de kommunala servicehusen för äldre som idag finns i åtskilliga kommuner och saknar i betänkandet möjliga förklaringar till de senaste årens avveckling av dessa servicehus. Denna boendeform är snarlik det föreslagna trygghetsboendet men med den avgörande skillnaden att de som bor på servicehus idag har detta som biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Servicehusen faller därmed utanför det föreslagna regelverket för trygghetsboende.”
    Läs, Hägglund, Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet ”Bo bra hela livet” Omvandla inte fler servicehus utan en noggrann konsekvensanalys. Se även "Kallelse till samordnad vårdplanering – hur gick det sedan?" Handlar om prioriteringer när det gäller  korttidsplatser. KD:s löften  2006: Stoppar omvandling av servicehus.  Samt Nedrustning av äldresjukvården

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar