19 januari 2014

Äldreomsorgen kräver ständig bevakning

Håller servicehus/äldreboenden på att avvecklas till förmån för trygghetsboenden? Det är ingen ny fråga men verkar idag än mer aktuell. Men omvandlingen av äldreboenden och servicehus, ibland nedläggning, är ingen självgående process. Det styrs av politiska beslut.

Av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd sammanträde den 14 Jan –14 framgår följande.[…] ”Vidare informerar förvaltningschefen att det kommer att byggas nya äldreboenden samtidigt som en del gamla äldreboenden kommer att läggas ned.” Är det inte i klartext så att det ska byggas nya trygghetsboenden. Och att äldreboenden bl.a servicehusen omvandlas, fasas ut eller läggs ner? Trygghetsboenden kommunernas populära spargris.

Det statliga investeringsstödet har bidragit till att särskilda boendeformer och servicehus alltmer omvandlas till trygghetsbostäder. Det är en väntad men oönskad effekt av stödet. Vilket Socialstyrelsen har varnat för.

”Socialstyrelsen ser med stor oro på de senaste årens minskning av antalet platser i särskilt boende. Det är därför av största vikt att utbyggnaden av trygghetsbostäder inte sker på bekostnad av platser i vård- och omsorgsboenden.” Ur Socialstyrelsens yttrande över Äldreboendedelegationens slutbetänkande ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113).Dnr S2008/10786/ST.

Mellan 2001 och 2012 försvann var fjärde plats i äldreboenden, det vill säga drygt 30.000 platser. Antalet personer med hemhjälp har ökat under de senaste decennierna i takt med att äldreboenden har lagts ner. Men det har inte kompenserats av utökad hemtjänst – sett till antalet hjälptimmar per person. Därav en del av problemet. När beviljad hemtjänst inte räcker till tvingas fler närstående vårda sina anhöriga. Dessutom har Sverige halverat antalet sjukhussängar på mindre är 20 år. Allt fler äldre anses allt snabbare färdigbehandlade.

2010 skev jag en interpellation:om kontinuerlig granskning av äldrevården. SvD hade under jan. 2010 granskat äldreomsorgen i Stockholms kommun för år 2009. Men svaren på de fem frågorna är fortfarande till stor del – just obesvarade.

Eftersom vissa frågor kring äldrevården har gått runt under lång tid utan större förändring visas här ett ärende från 2009. ”Planering av boenden för äldre i Stockholms stad”.

Roger Mogert, S, tar där på sid 11-12, upp frågor som också är aktuella i dag. ”Trots löften om att servicehusen ska vara kvar saknas beslut. Trots undersökningar som visar stort intresse för servicehus prövas inte nya vägar för att bereda fler äldre tryggheten av att bo i servicehus. Tvärtom läggs servicehus ned och vård och boendeplatser avvecklas.

Trots påståenden om generösa riktlinjer får de äldre i staden stå med mössan i hand och tigga sig till ett boende som de egentligen enligt de politiska intentionerna skulle ha rätt till.” Eget påpekande: Idag orkar många inte ens stå med mössan i hand eftersom de är i så dåligt skick.

I äldrenämnden, sidan 44-45, reserverade sig S, V och MP i ärendet och skrev bl.a: ”Staden har idag ett överskott av lägenheter i servicehus. Den genomförda undersökningen om intresset för servicehus visar att det finns ett stort intresse bland äldre att flytta till servicehus. Många avstår dock från att söka då man räknar med att få ett avslag.” Precis som idag.

Tjänstemän har sedan en längre tid i tjänsteutlåtande och tertialbokslut skrivit att de äldre inte vill flytta till servicehus. Det har varit känt att så inte är fallet. Ändå har äldrenämnden och politiker i övrigt inte tillräckligt lyckats nå ut med budskapet att många äldre vill flytta ett servicehus. Vi har stått på åskådarplats när tjänstemännen har huserat. Detta har accepterats av alliansen.

Men ett yttrande från kommunstyrelsens pensionärsråd, KPR, inför äldrenämnden den 24 september 2013 är värt att ta upp. Där återges att 40 % av ansökningarna till servicehus avslås, trots de redovisade bedömningsgrunderna. Enligt KPR är det stora skillnader mellan stadsdelarna. Eftersom jag inte kan hitta just detta dokument under äldrenämndens övriga ärenden 13-09-24 så skannas yttrandet in. Läs sidan tre.

Mycket är varken svart eller vitt när det gäller äldreomsorgen. Men det krävs ständig bevakning inom denna komplicerade sektor. Inte minst när det gäller möjligheten att få komma till ett servicehus/äldreboenden. Men det är bråttom innan de återstående servicehus/äldreboenden avvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar