17 december 2011

Lagbrott inom socialtjänsten?

Här, och på två efterföljande bilagor,  kan ni följa Markbarnens öde och vad som kunde förhindrat  det som skedde.  Detta felaktiga omhändertagande är förmodligen det mest suspekta i modern tid. Ett fall väl  dokumenterat av media.  Hela myndighets-Sverige står på åskådarplats. Men inget händer.  Är det inte ett lagbrott att på ett kuppartat sätt akut ta bort barn  från deras trygga invanda miljö – utan att situationen var akut. Eller var går gränsen för en  socialförvaltning/nämnds agerande enligt Socialtjänstlagen?  Jag har bl.a. skickat denna  Orosanmälan till Socialstyrelsen.

De två medföljande bilagorna går också till Riksdagens Socialutskott för kännedom. Det är viktigt att Socialutskottet verkar för förändringar när det gäller omhändertagna barn. Inte minst när det gäller barn som omhändertas akut utan att fallet är akut. Som i Marks kommun. Behöver Socialtjänstlagen en översyn? Hur kan omhändertagna barns situation stärkas? Behöver tjänstemannaansvar åter införas och hur skulle det påverkat detta fall? Det är mycket som behöver diskuteras och förändras.

Fostermamman har bloggat och den biologiska mamman har känt sig kränkt. Men diskvalificerar det fosterhemmet som vårdnadshavare? Borde fostermamman avstått från att blogga och skriva artiklar? I så fall hade detta ärende aldrig fått den uppmärksamhet som det fått. Det var riktigt gjort eftersom så här får inte barnavårdsärenden hanteras.


Under ”Skälen till Kammarrättens avgörande” står bl.a: ”LVU är en skyddslagstiftning för barn och unga. Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid alla beslut enligt lagen. Föreligger det en konflikt mellan barnets och de biologiska föräldrarnas intressen, får föräldrarnas intressen träda tillbaka.” Men så var det inte i det här fallet.

I somras framkom det att en ledamot i socialnämnden i Mark var medlem i en Facebooksida, ett av förmodligen flera nätverk, som verkade för att barnen inte skulle få komma tillbaka till första fosterhemmet. Det handlandet kritiserades av såväl Socialstyrelsen som övriga ledamöter i nämnden. Detta berördes däremot inte i domstolarna.

Man får inte heller glömma att fostermamman och hennes familj har förlorat två älskade barn på ett felaktigt sätt. Barn som de betraktade och bemötte som sina egna från späd ålder.

I övrigt: Det första fosterhemmet kostade Marks kommun 32.000 kronor per månad. Mellanhemmet, där barnen bodde i nio månader, kostade 113.000 kronor i månaden. Det tredje hemmet, förmodligen det nuvarande,  kostade 108.000 kronor i månaden. Källa: GP 13 febr. 2011.


Nedan fyra länkar som ni bör se och lyssna på.
Del 1 av 4
Del 2 av 4. Lyssna på handläggaren som talar om ett ”sunt sätt”. Hon besökte aldrig det första fosterhemmet men drog ändå sina  slutsatser. Lyssna också på socialnämndens dåvarande ordf. Hon svarar ”Ja” och ”Ja”  på reporterns frågor ang. mammans sambo och hans  levene och vandel  Är det så man bedömer vad som är bäst för två barn som just ryckts från sitt trygga förhållande? 
Del 3 av 4. Ny förhalningsprocess. “Barnen är för sköra att flyttas”. Är man för skör för att flytta hem?
Del 4 av 4

Förvaltningsrätten, dom mål nr 2494-11
Kammarrätten, dom mål nr 2268-11 http://www.kammarrattenijonkoping.domstol.se/Domstolar/kammarrattenijonkoping/2011/120117-2268-11_dom.pdf

Med vänlig hälsning
Eivor Karlsson.
2011-12-12

Bifogar ”Orosanmälan till Socialstyrelsen” samt ”Bristande rättssäkerhet vid omhändertagande av barn.”

5 kommentarer:

 1. Tack för att du la ut de ytterst välskrivna och välmotiverade domarna. Tidigare har jag bara hittat citat ur dom. Vad ska man säga jag har hela tiden ansett att det var rätt att flytta barnen och nu får man det svart på vitt. För att ytterligare påpeka vad som faktiskt gäller kopierar jag nu inte artikel 3 från barnkonventionen. Artikel 3
  1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.

  Som du ser så måste man ta hänsyn till föräldrarnas rättigheter, i det här fallet har man gjort detta eftersom en återflytt till första familjehemmet skulle innebära en kränkning av mamman med tanke på fostermoderns kränkningar i bloggen. //Susanna Svensson

  SvaraRadera
  Svar
  1. det var riktigt barnen tar skada av att deras biologiska mamma blir kränkt från en kvinna som skulle ha vetat bättre som fostermamma hon ska inte ha några fler fosterbarn hon är inte lämplig

   Radera
 2. Förtydligande i det här fallet hade det alltså inte spelat någon roll om barnkonventionen hade varit lag i sverige eftersom att även den ger skydd åt föräldrar med placerade barn när familjehemmen börjar att kränka dessa genom at tsprida skit på nätet.//Susanna Svensson

  SvaraRadera
 3. social nämnden har i vårt fall också kört med att ljuga att barnen blivit så sjuka så dödligt sjuka och då har andre viceordförande Said Olsson fr. Uddevalla utpekat i sina skriverier intyg mamman, d v s mig. Men jag har inte mött mina barn sedan dec 2011 och hur är det möjligt att vara p g a mig då jag befinner mig 4 000 km fr. Sverige själv. Det är att ljuga som svin och aldrig ta eget ansvar. Fascism! Hälsningar Mariyka Kr. Tomova f. d. Tomova-kallmyr (googla gärna vårt fall) och även på arkiv på många utländska bloggs som www.istinata.ucoz.ru

  SvaraRadera
 4. Jag har blivit kränkt inom barn och ungdoms socialtjänst, dem har gjort intrång i mina läkarjournaler får man göra så här i Sverige. Mina barn hos okända familjer. Snälla hjälp. Vänliga Hälsningar. Orolig mamma ensamstående

  SvaraRadera