02 november 2011

Fokus flyttas från äldres behov till kapitalet

Efter Koppargården slår nu personalen på Carema äldreboende Tallbyhov larm. Personalen tystades ner. Äldre for illa. När sängar gick sönder fick de äldre  sova på golvet. Det krävs snabba åtgärder när allvarliga brister upptäcks. Fokus har flyttats från vården till kapitalet. ”Allt som kostar ifrågasätts.” 

Jag har skrivit en interpellation om Koppargården i Vällingby till kommunfullmäktige. Utgångspunkten i interpellationen är Koppargården men det kunde ha varit vilket äldreboende som helst i landet, där inte de äldres behov kommer i främsta rummet. 
Jag vill också med interpellationen att ansvariga inom äldreomsorgen lägger upp en bättre framförhållning inför andra förmodade allvarliga brister inom äldreomsorgen.

En fråga av fyra som jag ställer till ansvarigt borgarråd är: "Är du beredd att i liknande framtida fall omedelbart vidta åtgärder?"

Det som hänt vid Koppargården har pågått under alltför lång tid och med många undanglidningar från ansvarigt håll.

Här är själva interpellationen:
Snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen.

Missförhållandena vid Koppargården har åter satt äldreomsorgen i fokus. Det tyder på brist på kompetens, personal, rutiner, dokumentation. Och försummelse.

DN 11 oktober: "En död patient till följd av blodförgiftning orsakad av ett illa skött sår. Flera påtagligt undernärda patienter. Onödiga amputationer. Läkemedlen tar slut. Ett stort antal fallolyckor. Brist på både kompetens och personal."

Här förefaller det handla om avsaknad av anmälningar vid missförhållande. Samt underbemanning (enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska) och försummelser.

Det handlar bl.a. om riskbedömningar för trycksår, fallolyckor och undernäring. I Äldreguiden, som är ett verktyg för att jämföra äldrevård inom olika kategorier, ger Koppargården sig själv högt betyg. Inom området förebyggande (som tryck, fall och undernäring) 4,0 medan staden får 3,9. När det gäller personaltätheten ger Koppargården sig själva betyget 4,0. Stockholms stads äldreboende har i snitt 3,2.

Personalen har både rättighet (ska inte betraktas om illojala) och skyldighet att anmäla missförhållanden på sin arbetsplats. I en så ansträngd miljö som på Koppargården kan det vara svårt. Det visar också det "nödrop" som personalen anonymt skickade till stadsdelsförvaltningen den 22 oktober. Nu måste stadsdelsnämnden snabbt vidta åtgärder och få korrekt underlag om de äldres situation.

Det är också viktigt hur avtalet med vårdgivarna utformas. Samt att det går att bryta avtalet utan alltför stora problem. Det bästa vore att stadsdelsnämnden kunde besluta att ta tillbaka verksamheten i egen regi för att rätta till kvalitetsbristerna. Medborgarnas, brukarnas och anhörigas möjlighet till politiskt ansvarsutkrävande har här kraftigt reducerats.

Granskningen bör vara hårdare än idag och avtalen sägas upp med privata utförare som inte uppfyller kraven. Det behövs en vassare organisation för utvärdering och kvalitetssäkring med uppgift att följa upp och utvärdera avtal. I dag uppmärksammas kommunen ofta på brister av en tredje part. Det kan vara sjukvårdsstuderande, media eller Socialstyrelsen. Bättre kommunal kontroll behövs.

Nu verkar dock förhållandena på Koppargården ha eskalerat till något som får betecknas som oacceptabelt. Det som hänt är allvarligt. Räcker det då med att föreslå att de äldre ska få en egen kontaktperson och bl.a. ändrade rutiner? Vad händer nästa gång det händer? Någon annan stans.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Är du beredd att i liknande framtida fall omedelbart vidta åtgärder?
2. Anser du att det behövs en skärpning när det gäller utformning av förfrågningsunderlag, anbudsbedömning och uppföljning?
3. Tycker du att det behövs en vassare organisation för utvärdering, kontroll och kvalitetssäkring?
4. Anser du att det bästa vore att stadsdelsnämnden, i detta fall och eventuella liknande fall framöver, borde besluta att ta tillbaka verksamheten i egen regi för att rätta till kvalitetsbristerna?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar