09 oktober 2013

Osunda skolmiljöer kräver granskning


Brister i  skolmiljön vad gäller snusk, dålig ventilation och radon  håller i sig. Den skolmiljö som visas upp här  i TV4 är inte acceptabel. Österholmsskolan i Skärholmen är dessutom en habiliteringsskola. Missgynnas dessa elever särskilt?  

Skolmiljön på Österholmsskolan  är så dålig att eleverna  riskerar sin hälsa. Matsalen är en f.d tekniksal men där finns också ett förråd där man förvarar  skräp. Rören sitter kvar från tekniksalen.  Hissen fungerar inte alltid. 

Det är ingen trevlig miljö att vistas i. Det är viktigt att känna till att  Österåkersskolan i Skärholmen är en  habiliteringsskola. Eleverna har  funktionshinder av varierande slag. Varför har just dessa 20 elever en så osund skolmiljö? Här är det långt ifrån en skola i världsklass.

Eleverna har väntat i flera år på att få besked till vilken högstadieskola man ska flytta. Men man får inget besked av Stockholms stad. Men har heller ingen rektor. Här ser man hur dåligt skolan kan fungera på vissa håll utan att politikerna ingriper. 

Under 2012 fick bristfällig skolmiljö, som ventilation och radon,  viss uppmärksamhet i media. När det gäller radon är det extra allvarligt eftersom radon kan fastna på dammpartiklar i luften och när man andas in dem hamnar en del i lungorna.  Det är också viktigt att en ventilationsanläggning är dimensionerad efter  antalet personer som vistas där. Vid ökad klasstorlek eller förändrad verksamhet behöver troligtvis en del ventilationsanläggningar dimensioneras om. Men frågan är hur ofta det görs.

Jag skrev i mars 2012 en interpellation  till Stockholms kommunfullmäktige. Här är interpellationen: 

 En fråga jag ställde var: Anser du att lokaler bör inspekteras, vad gäller radon och ventilation, innan de godkänns för verksamheter med barn?

Av svaret  framkommer bl.a att ” förhöjda radongashalter inte anses utgöra en  akut hälsorisk och det är i de allra flesta fall möjligt att sänka radongashalten till nivåer under 200 Bq/m3. I väntan på större åtgärder kan verksamheten i många fall vidta enkla åtgärder för att minska exponeringen, exempelvis genom utevistelse, att rum med höga halter inte används för undervisning etc Här är övriga svar: 

Eleverna vid
Österholmsskolan i Skärholmen har besvär i form av huvudvärk, astma och allergier. Nu gör TV4  en stor granskning av skolmiljön. Om snuskig miljö och  dålig ventilation. TV4 vill att elever och allmänhet hör av sig. Därför skickar jag interpellationen  med  svar till TV4.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar