18 juli 2010

Regeringens felbedömning av sjuka

Tidigt i våras kom Fackförbundet ST (f.d. Statstjänstemannaförbundet) med en rapport om hur handläggarna själva uppfattar förändringarna i sjukförsäkringen. Sjukförsäkringsreformen fick skarp kritik av ST som genomförde undersökningen om attityderna till reformen bland sina medlemmar på Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF).

Rapport från insidan
Alltså är den personal som ska verkställa de hårdare sjukskrivningsreglerna själva mycket kritiska. Det framkom i en omfattande enkätundersökning bland ST:s medlemmar på AF och FK. Enkäterna gjordes under perioden 9–23 februari och omfattade totalt 3 521 anställda.
   Detta var den första sammanhängande rapporten om sjukförsäkringsreformen från insidan. Resultaten av undersökningen var alarmerande. Dessutom räcker resurserna inte till för att hjälpa alla inom den utlovade ramtiden på tre månader. Både AF och FK har dessutom genomgått nedskärningar. Personalen inom FK har minskats (enligt ST:s uppgift) med var fjärde anställd sedan 2006, trots att krisen och reformen inneburit ett ökat tryck.

Regelverket ej anpassat
Av undersökningen framkom också att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Det gör att regelverket och AF:s insatser inte är anpassade efter deras behov. Regeringen har sagt att långtidssjuka ska få individuellt utformad hjälp på AF. Vidare att de som behöver ska få aktiva rehabiliteringsinsatser samt att sjuka inte ska tvingas ut i arbetslivet. Detta löfte har inte regeringen levt upp till.

Hög siffra
På frågan ”Vilken typ av stöd uppskattar du att långtidssjukskrivna som passerar den bortre tidsgränsen och utförsäkras främst behöver?” angav respondenterna att 61 procent främst behöver medicinsk rehabilitering och vård. Det är en oerhört hög siffra!
    Det ska jämföras med regeringens bedömning att cirka 10 procent skulle vara så sjuka att de var i behov av fortsatt vård i första hand. Många remissinstanser var redan då kritiska och menade att denna bedömning var för låg.
     Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är fortfarande sjuka.
    Det innebär att de åtgärder som valts ut har fel inriktning. 57 procent i undersökningen ansåg att de insatser som erbjuds långtidssjukskrivna inte är väl anpassade till behoven. Hela 61 procent behöver vård istället för jobb.

Anställda bekräftar
De anställda (inom AF och FK) bekräftade i undersökningen att regelverket är otydligt och inte anpassat efter behoven. Och FK:s generaldirektör, Adriana Lender, konstaterade (DN Debatt 9/2) att det fortfarande finns oklarheter kring centrala delar av regelverket. Det handlar bl.a. om när det ska anses ”oskäligt” att hänvisa sjukskrivna till arbete och vem som är så ”allvarligt” sjuk att vederbörande har rätt till sjukpenning utan tidsgräns. Detta har inte regeringen förtydligat.
    FK har hittills gjort studier av hur många av de utförsäkrade som arbetar och vilka ersättningar de får – men aldrig om hur deras fysiska och psykiska hälsa har påverkats av utförsäkringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar